Program från förra årets konferens:

Tema: Samhällsomvandling i Norr – utmaningar och möjligheter med människan i fokus

10.00-10.20

Välkommen till årets upplaga av Social Innovation i Norr!

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet och moderator Helena Karlberg hälsar alla välkomna och introducerar dagen.

10.20-10.35

Samhällsetableringar och samhällsomvandlingar i ett historiskt perspektiv, exemplet Malmfälten. Vad kan vi lära oss av tidigare processer?

Curt Persson, biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, ger exempel på vad vi kan lära oss av tidigare samhällsomvandlingar i norr.

10.35-11.00

Samhällsomvandling i norr – utmaningar och möjligheter med människan i fokus

Peter Larsson, samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten och Eva Nordström samordnare med uppdrag att främja koordinering av statliga insatser för hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö i Norrbottens och Västerbottens län introducerar oss till dagens tema.

11.00-11.10

Paus

11.10-11.20

Koalitionen för ungas samhällsengagemang i landsbygd

Oliwer Karlsson från Youth 2030 berättar om hur de i sambarbete med Mötesplats Social Innovation vid Umeå universitet samlat aktörer från olika sektorer för dialog och samverkan kring ungas samhällengagemang i landsbygden.

11.20-11.30

Vision för ett hållbart Luleå

Nisse Örnberg, arkitekt och planeringsarkitekt FPR/MSA, berättar om hur de arbetar med  visionen om en hållbar stadsutveckling i Luleå kommun.

11.30-11.40

Smarta städer, innovation och jämställdhet

Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg vid Umeå kommun, berättar om digitalisering och digital transformation i stadsutveckling och ger exempel på hur Umeå har visualiserat platser för jämställdhet i staden.

11.40-11.55

Från galen idé till social innovation genom idéburet lagarbete

Maria Bergstén berättar om Mötesplats Stöcke som är resultatet av ett gräsrotsinitiativ i Stöcke utanför Umeå. Ett utvecklingsprojekt på landsbygden som genom engagemang, delaktighet och medskapande skapat en mötesplats med fokus på rörelse i såväl utformning som innehåll.

11.55-12.00

Summering av förmiddagen

Moderator Helena Karlberg summerar förmiddagen innan vi tar lunchpaus.

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Interaktiva parallella pass med fokus på samhällsutmaningar

1. Effektstyrning, att mäta samhällsnytta – Karl Johan Bonnedahl och Jonas Lund
På det här passet presenteras hur samhällsentreprenörer som är i tidig fas får stöd med att utveckla förmågan att identifiera och styra mot verksamhetens effekter (samhällsnytta), effektstyrning framför effektmätning, samt strävan att skapa en användarvänlig modell som ger konkret vägledning. Ett samarbete mellan Umeå Universitet och Coompanion Västerbotten.

2. Develoop: digitalt stöd för jämställd och attraktiv arbetsmiljö – Sara Nilsson
Develoop är ett nytt digitalt stöd för företagare och arbetsgivare som vill sätta jämställdhet och en inkluderande arbetsmiljö i fokus. Sara Nilsson från Jämställdhetsmyndigheten berättar under passet om utarbetandet av Develoop samt ger exempel på hur stödet kan användas för att utveckla jämställdhet och hållbar social utveckling hos företag och arbetsgivare. Develoop bygger på 10 problemområden som är hämtade från arbetsmiljön ute i företag och tjänsten erbjuder ett flertal olika verktyg som företagare och arbetsgivare kan ta hjälp av för att uppnå den bästa tänkbara arbetsmiljön.

3. Vad vi pratar om när vi pratar om visioner – Sam Keshavarz och Emelie Dahlström-Ravn
Ett interaktivt samtal om att involvera människors drömmar, tankar och idéer om den framtid vi skapar tillsammans. Möt Sam Kashavarz landskapsarkitekt på Outer Space Arkitekter och medverkande i ett av teamen i Visioner i Norr, ett initiativ med syfte göra det möjligt att tänka helt nytt kring vad ett samhälle ska vara och vem som ska utforma det tillsammans med Emelie Dahlström-Ravn, programansvarig på Föreningen Norden som utvecklar Nordperspektiv – ett utforskande arbetssätt med syfte att skapa att etablera en kontinuerlig dialog mellan invånare och beslutsfattare i Norden.

4. Att utveckla metoder för medborgardialog – Linda Gustafsson och Cecilia Ravry
Umeå kommun berättar om sitt arbete med att utveckla formerna för medborgardialog och presenterar det konkreta exemplet ”medborgardialog i komplexa frågor”.

14.00-14.10

Paus

14.10-14.20

Attraktiv livsmiljö i Norr

Åsa Wikberg Nilsson, Biträdande professor, tf Ämnesföreträdare, Excellent lärare vid Luleå tekniska universitet, presentaterar rapporten “Attraktiv livsmiljö i Norr”. Åsa Wikberg Nilsson forskar och undervisar om designmetodik och designprocesser, med särskilt intresse för normkreativa innovationsmetoder, socialt hållbar design och användarcentrerade designmetoder.

14.20-14.30

Platsutveckling Gällivare

Cora Karlsson och Petra Åhl från Medskapandebyrån arbetar för att utveckla platser i ett trepartnerskap med föreningar, företag och det offentliga. De startade sitt arbete med inkluderande platsutveckling i Gällivare och genom att ta tillvara på människors förmågor, drivkrafter och olikheter skapas ett trivsammare samhälle där företag utvecklas, fler vill bo kvar, nya flyttar in och fler vill besöka Gällivare.

14.30-15.00

Paneldiskussion kring samhällsomvandling i norr – utmaningar och möjligheter med människan i fokus

Tema för paneldiskussionen: Livet mellan husen – attraktiva livsmiljöer

Dieter Müller
Vicerektor, Umeå universitet

Helena Bjarnegård
Riksarkitekt, Boverket

Stina Berglund
Strateg samhällsbyggnad, Region Västerbotten

Emmeli Nybom
Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Luleå kommun

Ylwa Löwenborg
Regionchef, Rädda Barnen

15.00

Summering och avslut

Moderator Helena Karlberg summerar årets upplaga av Social Innovation i Norr och välkomnar er tillbaka nästa år!