Programmet släpps inom kort men säkra din plats redan idag:

Anmälan

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som:
Namn, organisation, epostadress

Syftet med en sådan behandling är för att kunna:
Att veta vilka som deltar vid eventet, samt för att kunna informera om kommande event via epost.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke från dig. Dina uppgifter kommer att sparas:
Så länge som vi behöver uppgifterna.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med:
Delas ej.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är:
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
Telefon: 0920-491000
Organisationsnummer: 202100-2841

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på: Marita.Holst@ltu.se

Du når vårt dataskyddsombud på: Telefonnummer 0920-491054 eller epost dataskydd@ltu.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen)